EXIT SITE

tiếng Việt

Women’s Health West là dịch vụ y tế dành cho phụ nữ ở vùng nội thành phía tây Melbourne.

Women’s Health West is the women’s health service for the western metropolitan region of Melbourne.

Chương trình quảng bá, nghiên cứu và phát triển y tế của chúng tôi có những hoạt động để quảng bá sức khỏe, an toàn và phúc lợi của phụ nữ trên khắp ba lĩnh vực sau đây – sức khỏe tính dục và sinh sản, sức khỏe tâm thần cũng như ngăn chặn vấn đề bạo hành và kỳ thị.
Our health promotion, research and development program runs activities to promote women’s health, safety and wellbeing across three areas – sexual and reproductive health, mental health, and prevention of violence and discrimination.

Dịch vụ trợ giúp trường hợp bạo hành trong gia đình của chúng tôi phổ biến thông tin, tư vấn, trợ giúp trong trường hợp bị khủng hoảng và khi hầu tòa cho phụ nữ và trẻ em bị vấn đề bạo hành trong gia đình tác động ở vùng phía tây Melbourne. Nếu quý vị lo lắng về cách đối xử của người phối ngẫu hay người trong gia đình, quý vị có thể không biết mình phải làm gì. Đừng chịu đựng một mình.
Our family violence service provides information, counselling, crisis and court support for women and children affected by family violence in Melbourne’s western region. If you’re worried about the way your partner or a family member is treating you, it can be hard to know what to do. Don’t go through this alone.

Xin quý vị gọi cho chúng tôi qua số 9689 9588 từ 9g sáng tới 5g chiều, thứ Hai tới thứ Sáu. Nếu cần thông ngôn viên, trước tiên quý vị gọi cho OnCall Interpreters (24/24) qua số 9867 3788. Họ sẽ nối đường dây của quý vị với dịch vụ quý vị muốn liên lạc.
Please call us on 9689 9588 from 9am to 5pm, Monday to Friday. If you need an interpreter, first call OnCall Interpreters (24 hours, 7 days) on 9867 3788. They will connect you with the service you want.

Có phải quý vị đang bị người phối ngẫu hay người quý vị sống chung làm tổn thương?

Are you being hurt by a partner or someone you live with?

Nếu người phối ngẫu hoặc người trong gia đình đang làm quý vị bị tổn thường, đó không phải là lỗi của quý vị. Bạo hành trong gia đình là tội phạm.
If your partner or a family member is hurting you, it’s not your fault. Family violence is a crime.

Các dịch vụ trợ giúp về vấn đề bạo hành trong gia đình đều miễn phí và được bảo mật. Chúng tôi có thể thảo luận về những lựa chọn giúp quý vị tự quyết định thế nào thì thích hợp tốt nhất cho mình và con cái. Chúng tôi có thể đưa ra những cách giúp quý vị được an toàn hơn, và giúp đỡ nếu quý vị quyết định gọi cảnh sát hay đưa vụ việc ra tòa. Chúng tôi sẽ trợ giúp quý vị bất luận quý vị quyết định tiếp tục ở lại với người phối ngẫu hay ly thân với họ.
Family violence services are free and confidential. We can talk to you about your options so you can decide for yourself what’s best for you and your kids. We can help you make a safety plan, and assist you if you decide to contact the police or go to court. We will support you regardless of whether you decide to stay with your partner or separate.

Nếu bất cứ lúc nào sắp bị lâm nguy, quý vị hãy gọi cảnh sát số 000.

If you are ever in immediate danger, telephone the police on 000.

Nếu muốn nói chuyện về vấn đề bị bạo hành hoặc cần sự giúp đỡ, xin liên lạc với:
Dịch Vụ Y tế Phụ Nữ Miền Tây (Women’s Health West)
Thứ Hai tới thứ Sáu, 9g sáng tới 5g chiều, điện thoại số 9689 9588
Trang mạng: www.whwest.org.au
If you want to talk to someone or need assistance please contact:
Women’s Health West

Monday to Friday 9am to 5pm please phone 9689 9588
Web: www.whwest.org.au

Những dịch vụ khác có thể giúp quý vị

Other services that can help 

Dịch vụ Giúp đỡ Phụ nữ bị Bạo hành trong Gia đình Victoria (Women’s Domestic Violence Crisis Service Victoria) (24/24) Đường dây điện thoại trợ giúp và cung cấp thông tin cho phụ nữ bị khủng hoảng vì bạo hành trong gia đình. Dịch vụ luôn được bảo mật.
Đt: 1800 015 188 (gọi miễn phí từ mọi nơi ở tiểu bang Victoria) hoặc 9322 3555
Trang mạng: www.wdvcs.org.au
Women’s Domestic Violence Crisis Service Victoria (24 hours, 7 days) telephone crisis service provides confidential crisis support and information about family violence.
Ph: 1800 015 188 (freecall from anywhere in Victoria) or 9322 3555

Web:  www.wdvcs.org.au

Trung tâm Đa văn hóa Bài trừ Nạn Bạo hành trong Gia đình InTouch (InTouch Multicultural Centre Against Domestic Violence) trợ giúp phụ nữ có nguồn gốc đa dạng đang sống trong cảnh bị bạo hành trong gia đình trên khắp tiểu bang Victoria.
Đt: 8413 6800
Trang mạng: www.intouch.asn.au
InTouch Multicultural Centre Against Domestic Violence provides support to women from diverse backgrounds experiencing family violence across Victoria.
Ph: 8413 6800
Web: www.intouch.asn.au

Tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị

Resources in your language

Đời sống không còn nạn bạo hành trong gia đình – tài liệu bỏ túi

Liệt kê các dịch vụ trợ giúp trường hợp bị bạo hành trong gia đình ở vùng phía tây
Nếu vi phạm án lệnh can thiệp thì sao? Cách thức thu thập bằng chứng

Nếu có án lệnh can thiệp và xảy ra trường hợp vi phạm án lệnh, tờ thông tin này chỉ dẫn quý vị những cách thức thiết thực để thu thập bằng chứng sẽ có giá trị ở tòa án

Các tờ thông tin về chỗ ở khẩn cấp

Các dịch vụ trợ giúp về chỗ ở dành cho phụ nữ và trẻ em bị vấn đề bạo hành trong gia đình tác động

Life without family violence – wallet cards

List of family violence services in the western region

What if the intervention order is breached? How to collect evidence
If you have an intervention order and it has been breached this brochure shows you practical ways to collect evidence that will stand up in court

Crisis housing brochures
Housing support services for women and children affected by family violence